MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Diversiteit & inclusie

Maatschappelijke discussies over hoe om te gaan met het slavernijverleden, een vrouwenquotum en genderneutrale toiletten, maar ook bewegingen als Black Lives Matter en #metoo, laten zien dat er nog veel terrein te winnen is in de ontwikkeling naar een inclusievere samenleving. Dit speelt ook in de cultuursector en de noodzaak tot verandering wordt gevoeld. In de cultuursector zijn talrijke initiatieven die richting willen geven aan een diverse, toegankelijke en inclusieve sector. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de Code Diversiteit & Inclusie, die al meer dan 10 jaar bestaat.  

Toch blijft een stevige structurele verandering en inbedding van diversiteit en inclusie uit. Zo concludeert de Raad van Cultuur: “De meeste instellingen werken langs een beperkt aantal dimensies aan diversiteit. Inclusie vraagt om permanente zelfreflectie van iedereen in de culturele sector. Daar is nog een lange weg te gaan.”

Cultuur Oost werkt er samen met partners aan dat in de Gelderse samenleving kunst en cultuur toegankelijk, zichtbaar en vanzelfsprekend zijn voor iedereen. Wij streven naar een Gelderse inclusieve culturele infrastructuur waar mensen zich in herkennen en ontwikkelen. Waarbij gelijkwaardigheid, individuele keuzevrijheid en gelijke kansen het uitgangspunt zijn en het systeem daartoe uitnodigt. We kijken daarbij over de muren van ons eigen domein, om ervoor te zorgen dat wat we doen ook blijvend is.

Zo is Cultuur Oost een van de ondertekenaars van de Agenda Inclusieve Podiumkunsten, opgesteld door een groep betrokkenen uit de culturele sector met als doel de podiumkunsten toegankelijk te maken voor en mét mensen met een beperking. Naast praktische toegankelijkheid besteedt de agenda aandacht aan organisatorische en artistieke toegankelijkheid.  

Andere ondertekenaars uit Gelderland zijn: Introdans, ArtEZ, Speels Collectief, Cultura Ede, Gigant Apeldoorn en Musis|Stadstheater Arnhem.  

 

De Gelderse code  

Veel culturele instellingen in Gelderland stellen zich ten doel om cultuurbeleving en cultuurdeelname beter mogelijk te maken voor iedereen. Daarbij biedt de landelijk gehanteerde Code Diversiteit & Inclusie voor de cultuursector een handig stappenplan. De wens om deelnemers- en publieksbereik te vergroten vanuit het oogpunt van inclusie is in het Gelderse culturele veld intrinsiek aanwezig. In samenwerking met Gelderse ondersteuningsinstellingen en nauwe afstemming met onze partners binnen en buiten het culturele veld ontwikkelen we een Gelderse code Diversiteit & Inclusie.  

D&I in beleid 

Diversiteit en inclusie heeft een structurele plek in cultuurbeleid nodig. Daarom stimuleren wij gemeenten om een divers en vernieuwend kunst- en cultuurbeleid te ontwikkelen dat aansluit bij de belevingswereld van iedere Gelderlander. Daarmee is er erkenning voor verschillende identiteiten, leefwijzen, smaken en belevingen. We vatten diversiteit breed op; het gaat om vormen van verschil op het gebied van onder andere gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.

Ook stimuleren we dat iedere Gelderlander toegang tot voorzieningen voor kunst en cultuur kan krijgen. We vatten toegankelijkheid breed op; het gaat om fysieke toegankelijkheid, bereikbaarheid van voorzieningen, informatieve toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, sociale toegankelijkheid en financiële toegankelijkheid. 

Hiervoor agenderen we Diversiteit en Inclusie als onderdeel van cultuurbeleid, zetten we een bovenregionaal leernetwerk Inclusie op voor beleidsmakers, werken we aan deskundigheidsbevordering op dit gebied en ontwikkelen we diverse tools die inzicht, context en handreikingen bieden voor inclusie.  

Domeinoverstijgende samenwerking

Het inzetten van kunst en cultuur kan van grote waarde zijn als het gaat om onderwerpen als armoede, vergrijzing en polarisatie. Kijk maar naar het verhaal van Vince die door kunst en cultuur open durft te praten over armoede binnen zijn gezin en steun voelt van zijn klasgenoten. Toch wordt die link nog niet altijd gelegd. Domeinoverstijgend werken is een van de mogelijkheden om kunst en cultuur een stevige plek te geven midden in de samenleving. De komende jaren stimuleren en onderzoeken we daarom samenwerking op het snijvlak van kunst en cultuur, en zorg en welzijn.

In 2023 zijn we in dat kader een community sociaal & artistiek samenwerken Gelderland gestart. Hier leggen sociale en artistieke professionals, studenten en inwonersinitiatieven onderling contact en kunnen zij laagdrempelig kennisdelen. We werken hierin samen met de HAN Academie Mens en Maatschappij en Spectrum. De ervaring en kennis die we opdoen delen we met gemeentes en culturele instellingen. Cultuur Oost begeeft zich niet voor het eerst op dit terrein. 

Met de publicatie van Cultuur Oost De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken, Buzzing around, de verdiepingsgesprekken met ambtenaren en de inspiratiesessie sociaal-artistiek samenwerken ligt er vanuit Cultuur Oost, HAN AMM, ArtEZ, Spectrum en LKCA een solide succesvolle basis.  

 

 

#Diversiteit & inclusie

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief