MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Regeling CMK 2025-2028 

In september meldde het Fonds voor Cultuurparticipatie dat er een vierde periode Cultuureducatie met Kwaliteit komt. Met de nieuwe CMK-periode draagt het FCP bij aan de Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028 van OCW waarin continuïteit, ademruimte en vertrouwen centraal staan. De CMK-regeling is inmiddels officieel gepubliceerd en wat betreft inhoud en vorm vergelijkbaar met CMK3.

Projectplan en samenwerking 

Projectplan en samenwerking  

Op 1 juli 2024 moet de subsidieaanvraag bij het fonds ingediend zijn. In Gelderland betekent dit dat Cultuur Oost voor alle cultuurpunten en scholen in de gemeenten buiten de vier grote steden, het projectplan moet indienen om de financiering te verkrijgen. Als alles volgens plan verloopt matcht de provincie Gelderland ook dan weer dit bedrag. De komende maanden gaat Cultuur Oost samen met cultuurpunten, scholen, gemeenten en culturele partners kijken wat we uit de huidige CMK-periode willen behouden en wat beter of anders kan. Met als resultaat een goed onderbouwd plan dat we in CMK 2025-2028 gezamenlijk kunnen realiseren.  

Doel en doelgroepen

Het doel van de regeling CMK is het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie, o.a. door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Deze samenwerking is gebaseerd op een onderwijskundige visie op cultuureducatie, vergroot de kansengelijkheid van kinderen en jongeren en stelt de culturele ontwikkeling van leerlingen en studenten centraal. 

Het doel wordt gerealiseerd door middel van:

  

  • duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen het onderwijs, te weten het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs met de culturele omgeving. Aansluiting bij de curriculumvernieuwingen binnen het leergebied Kunst en Cultuur is hierbij voorwaardelijk voor de duurzaamheid;  
  • het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders ten aanzien van cultuureducatie.  

Subdoelen zijn: 

 

  • het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken.  
  • het verbinden van binnen- en buitenschools om daarmee de culturele omgeving dichter bij de leerling en student te brengen. 

In CMK4: 

  • maken we gebruik van bestaande structuren. 
  • zetten we in op scholing, zowel van leerkrachten als culturele partners en de eigen (culturele) organisatie.  
  • zetten we, samen met cultuurpunten, in op het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie bij scholen en bij schoolbesturen.  
  • zetten we in op het bereiken van nieuwe scholen. 

 

Heb je vragen over de  nieuwe CMK-periode? Neem dan contact op met Francien Simons.  

#CMK#Cultuureducatie
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief