MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

De Brede SPUK

Per 2023 wordt de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) verlengd voor een periode van vier jaar. Uit deze regeling worden buurtsport- en cultuurcoaches mede gefinancierd. De BRC wordt niet automatisch verlengd en moest opnieuw aangevraagd worden als onderdeel van een Brede Specifieke Uitkering: de Brede SPUK. Hierin worden verschillende thema’s samengevoegd: sport en bewegen, gezondheid, sociale basis en cultuurdeelname. Voor lokale bibliotheken is er nog een aparte SPUK.

Inmiddels hebben alle gemeenten de Brede SPUK aangevraagd en de uitwerking van het plan van aanpak ingeleverd. Omdat deze regeling, meer dan haar voorlopers, de mogelijkheid biedt de kracht van cultuur in de volle breedte te benutten, adviseerde Cultuur Oost samen met de Verenigde Cultuureducatie en Cultuurparticipatie instellingen Gelderland het volgende:  

  • Behoud minimaal het huidige aantal FTE voor de combinatiefunctionarissen. De culturele sector is groot voorstander van het verstevigen van de samenhang tussen sport en cultuur en onderstreept daarom het belang van voldoende FTE, niet alleen voor sport maar ook voor de combinatiefunctionaris Cultuur.  

  • Benut de mogelijkheden van de integrale benadering Brede SPUK om vanuit andere domeinen, zoals sociaal domein en sport, de verbinding te leggen met cultuur. De opzet van het plan van aanpak laat ruimte voor ontwikkeling en experiment. Houd bijvoorbeeld rekening met extra uren voor domein-overstijgende samenwerking. 

De kansen in de regeling Brede SPUK 

Cultuur levert een waardevolle bijdrage aan gemeentelijke beleidsthema’s als een gezonde en kansrijke leefomgeving, jeugdzorg, mentale gezondheid of eenzaamheid. Het onlangs verschenen rapport van Berenschot In de schijnwerpers: Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven geeft een goed en inspirerend inzicht in de meerwaarde van de culturele sector voor maatschappelijke vraagstukken in andere domeinen. En daarmee ook voor financiering vanuit die domeinen. De Brede SPUK heeft precies deze insteek: het wil gemeenten stimuleren voor een integrale, brede aanpak te kiezen en bruggen te slaan tussen cultuur en sport, zorg en onderwijs.   

Wat levert een combinatiefunctionaris Cultuur op

  Gelderland heeft een breed en goed gecoördineerd netwerk van combinatiefunctionarissen Cultuur. Vaak worden zij cultuurcoach, cultuurmakelaar of cultuurcoördinator genoemd. Deze combinatiefunctionarissen zijn meestal ondergebracht bij een cultuurpunt, een culturele organisatie, een zorg- of welzijnsorganisatie of een school. De culturele kaart van Gelderland geeft een actueel overzicht van cultuurpunten in de verschillende regio's en gemeenten.  

De taak van een combinatiefunctionaris verschilt per gemeente en is afhankelijk van de lokale opdracht. De documenten Bruggenbouwers in Cultuur en het Raamwerk Functies in de BRC geven inzicht in de meest voorkomende rollen en functieomschrijvingen. Vanuit een initiërende en coördinerende rol signaleert een combinatiefunctionaris Cultuur knelpunten en kansen om cultuur in te zetten. Hierdoor worden bestaande activiteiten verbeterd en kansrijke nieuwe activiteiten ontwikkeld. De inzet van een combinatiefunctionaris Cultuur geeft cultuur dus een breder en domein-overstijgend fundament binnen een gemeente.  

Het Plan van Aanpak Brede SPUK

  De aanvraag moest worden ingediend door de gemeenten maar bij voorkeur is het Plan van Aanpak opgesteld samen met de lokale culturele instelling. Een goede afstemming met de organisaties waarmee wordt samengewerkt en met de combinatiefunctionaris(sen) Cultuur daarbinnen is van belang omdat zij vaak niet uitkwamen met het aantal beschikbare uren. Een heldere opdracht helpt om een realistisch aantal uren te bepalen.

In het Plan van Aanpak hoeft nog niet alles volledig beschreven te zijn. Cultuur Oost adviseerde om binnen een gemeente de preventieve waarde van cultuur in het sociaal domein goed te benutten en daarbij gebruik te maken van de bestaande netwerken en initiatieven op dit gebied.

 

Nog vragen over de concretisering van de plannen? Neem contact op met de regio-adviseur:

Regio Achterhoek: Liza Westendorp Regio Veluwe: Caroline Wendel

Regio 025: Jan Temmink

Regio Rivierenland: Saliha Abba

Lees meer op de website van LKCA: Cultuurcoaches       

#Advies & beleid#SPUK
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief