MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

VNG propositie ‘Samen cultuur borgen’ 

Gemeenten zetten met de 'Propositie Samen cultuur borgen' koers naar het nieuwe cultuurbestel. Het uitgangspunt van deze propositie is om cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

In maart 2023 kondigde het demissionair kabinet de vernieuwingsagenda cultuurbestel 2029 aan en vroeg hierover advies aan de Raad voor Cultuur die inmiddels hun advies ‘Toegang tot cultuur; op weg naar een nieuw bestel in 2029’ hebben gepresenteerd. Vanuit de 'Verenigingsvisie 2030 -  een stap naar voren' was dit hét moment voor de VNG om hierop te anticiperen. In de propositie ‘Samen cultuur borgen’ vertaalt de VNG het geluid van het gros van gemeenten dat het belang van cultuurparticipatie en de toegang tot cultuur van alle inwoners in Nederland onderschrijft. Cultuur Oost maakte een korte samenvatting.

 

De propositie is gebaseerd op 4 pijlers: 

 

Cultuurwaarde: dubbele waarden, een publieke verantwoordelijkheid, gezien worden 

Wat kunnen gemeenten doen: 

 • Opstellen langjarige cultuurvisie met aandacht voor verbinding met andere domeinen. 
 • Benutten van bestaande regelingen voor inzet van intermediairs op de verbinding cultuur met positieve gezondheid.  
 • Culturele voorzieningen opnemen als onmisbare onderdeel van de fysieke leefomgeving. 
 • In opdrachtverlening naar zorg- en welzijnspartijen aandacht voor de maatschappelijke waarde van cultuur in hun zorg en welzijnsopgaven. 

 

Cultuurstimulering: eerlijke beloning cultuurprofessionals, kerncurriculum op school, lands dekkende lokale en regionale voorzieningen 

Wat kunnen gemeenten doen: 

 • Langjarig bestuurlijk kader voor afspraken met culturele instellingen. 
 • Cultuureducatie en -participatie incl. amateurkunst en erfgoedparticipatie als vast onderdeel van gemeentelijk meerjarige cultuurvisie incl. combinatie van cultuurbeoefening en -aanbod met andere en vrijetijdsbesteding zoals sport draagt hieraan bij.  
 • Betaalbare en herkenbare plekken in gemeenten om cultuur en erfgoed te beoefenen, te maken en te presenteren (bijzonder creatieve broedplaatsen, (pop)podia, kleine lokale musea en amateurkunstbeoefening in groepsverband).  
 • Flankerend beleid om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en/of faciliteren. 

 

Cultuurspreiding: regionale eigenheid vanuit een helder kader, organische cultuurregio’s  

Wat kunnen gemeenten doen: 

 • Actieve regionale samenwerking, tussen gemeenten en provincie en andere maatschappelijke partners over regionale culturele voorzieningen.  
 • Cruciale factoren toepassen zoals goede bestuurlijke samenwerking op basis van gezamenlijke doelen, gezamenlijk opdrachtgeverschap, kennisdeling en uitgaan van vertrouwen. 

 

Cultuurfinanciering: krimpend budget, naar een andere financieringswijze

 

Wat kunnen gemeenten doen: 

 • Meerjarig financieel kader voor lokale basisvoorzieningen, incl. verduurzamingsopgave voor huisvesting. 
 • Regelmatige en realistische indexering van subsidies.  
 • Cultuur en cultuur professionals waar gepast inzetten voor opgaven rondom veiligheid, zorg en ruimtelijke inrichtingen vanuit dit budget ook volgens tarieven richtlijn betalen. 

 

  Lees hier de gehele propositie

 

Vragen? Neem contact op met een van de regiocoördinatoren Saliha Abba, Jan Temmink of Caroline Wendel.

#Advies & beleid

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief